لیست پروژه های تحقیق و توسعه

ردیفشرحزمینه تحقیقاتدانشگاه مرتبط
1نرم افزار اتوماسیون اختصاصی صنعت قیرITاصفهان
2نرم افزار اتوماسیون CMS اختصاصی ITاصفهان
3نرم افزار اتوماسیون CRM اختصاصی صنعت قیرITاصفهان
4پروژه Azure DevOpsITعلوم تحقیقات
5پروژه Sharepoint PortalITعلوم تحقیقات
6پروژه Office online & ExchangeITعلوم تحقیقات
7European Space Agency (ESA)ITعلوم تحقیقات
8Web Application Firewall explained(WAF)ITعلم و صنعت
9پروژه   کل هلدینگForestمدیریتعلم و صنعت
10 Withness Serverمدیریتعلم و صنعت
11 PBI Dashboardingمدیریتعلم و صنعت
12مطالعه و امکان سنجی تولید امولسیون و قیر های خاصشیمی و نفت
13به کارگیری الیاف سلولوزی در تولید قیرهای سبزشیمی و نفتصنعتی شریف
15طراحی MOF جهت حذف سولفور در فرآیند تولید شیمی و نفتصنعتی شریف
16طراحی و ساخت ابزار دقیق اعلام مختصات محموله های قیریبرق و ابزار دقیقتهران
17طراحی و ساخت هیتر خود القا در محموله های حمل قیربرق و ابزار دقیقامیرکبیر