موارد ذکر شده الزامی می باشد و پذیرش آنها به منزله صحت شرایط مذکور می باشد
لطفا رزومه خود را ارسال فرمایید