نمایشگاه-بایکس-قیر—baiex-Bitumen

قیر و نمایشگاه قیر

نمایشگاه بایکس به همراه تولید کنندگان بزرگ قیر ایران