نمایشگاه صنعت

نمایشگاه قیر

شانزدهمین نمایشگاه نمایشگاه صنعت استان مرکزی